2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Degree of Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Case study
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial o activitats similars. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs.
40 %
Objective multiple-choice tests
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Others  
 
Other comments and second call

Per a poder fer una valoració global de l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima de cadascuna de la dues grans parts de l'avaluació del curs: resolució i exposició de casos i prova objectiva.

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.