2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial o activitats similars. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especificarà durant les primeres setmanes del curs.
40%
Multiple-choice objective tests
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.