2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Case study
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial o activitats similars. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especificarà durant les primeres setmanes del curs.
40%
Objective multiple-choice tests
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.