2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (CTE)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DE MERCATS I APLICACIONS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
C3
Utilització de diferent programari d'investigació comercial. 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
C3
Propostes de diferents problemes comercials i activitats 10%
Presentacions / exposicions
B6
C4
Desenvolupament i defensa aplicació qualitativa de la Investigació de Mercats (grup) 10%
Proves pràctiques
A2
B2
C3
Disseny Estudi Qualitatiu. Guió (individual)
Disseny Estudi Quantitatiu. Qüestionari (individual)
30%
Proves objectives de tipus test
C3
Proves tipus test tant del contingut teòric com pràctic de l’assignatura 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera convocatòria: Avaluació continuada mitjançant la realització d'activitats a classe, pràctiques i dues proves tipus test. En relació a les pràctiques i les proves tipus test: són tasques obligatories que fer mitjana amb la resta de tasques la nota mínima és un 4.

Segona convocatòria: Examen teòric i pràctic. La part tòrica (40%) i la part pràctica (60%). Per fer mitjana s'han de superar les dues parts per separat.