2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
CT5
Informe de la pràctica realitzada de forma individual i no presencial. 4
Proves objectives de tipus test
RI4
Es realitzaran dos proves tipus test sobre els continguts teòrics, cada prova correspon a una de les parts en que queden dividits els continguts. Cada pregunta tindrà 4 possibles respostes, de les quals poden ser 1, 2 o 3 correctes. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (16% + 16%). 32
Proves pràctiques
A2
A4
RI4
Es realitzaran dos proves de resolució de problemes, corresponents a les dos parts en que es divideixen els continguts. Les dos proves tindran el mateix pes a la qualificació final (24%+24%). 48
Proves de desenvolupament
A2
A4
CT5
Es realitzarà una prova amb preguntes de desenvolupament referents a les pràctiques del laboratori. En aquesta prova s’avaluarà la expressió escrita (competència CT5). 16
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura conté 6 proves avaluatives:

 • Examen Teoria Parcial 1 (TP1); prova tipus test, 16% de la nota final.
 • Examen Problemes Parcial 1 (PP1); 24% de la nota final.
 • Examen Teoria Parcial 2 (TP2): prova tipus test, 16% de la nota final.
 • Examen Problemes Parcial 2 (PP2): 24% de la nota final.
 • Informe de la pràctica P4 (IP4); 4% de la nota final.
 • Examen Laboratori (LAB); prova de desenvolupament, 16% de la nota final.
 • Cal una qualificació mínima de 3.5 punts en TOTES les parts, i una qualificació final igual o superior a 5.0 punts per aprovar en primera convocatòria. En cas de no complir aquest requisit, cal presentar-se a la segona convocatòria d'aquelles parts en les que la qualificació no arriba a 3.5 punts.

  Qualificació final:

  QF = 0.16 TP1 + 0.24 PP1 + 0.16 TP2 + 0.24 PP2 + 0.04 IP4 + 0.16 LAB