2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Gestió d'Empreses (2013)
 Assignatures
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC2 Tenir l'habilitat per utilitzar adequadament les eines, tècniques i models d'anàlisi que ha d'aplicar a l'estudi de situacions noves o canviants per optimitzar l'eficiència i eficàcia en l'empresa.
  AC3 Assolir una visió integrada de totes les dimensions de l'empresa: externa, interna i la de les persones que la formen per a ser capaç d'analitzar els problemes i buscar en equip solucions que permetin assolir els seus objectius estratègics, considerant una gestió socialment responsable.
  AC4 Desenvolupar les capacitats d'innovació i creativitat empresarial que permetin a l'estudiant detectar oportunitats de l'entorn, dur a terme iniciatives emprenedores o emprendre projectes innovadors.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.