2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PENAL. PART GENERAL
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. El Dret penal i els principis informadors - Dret penal objectiu i Dret penal subjectiu
- El principi d'exclusiva protecció de béns jurídics
- El principi d'invervenció mínima
- El principi de culpabilitat
- El principi de proporcionalitat
- El principi d'humanitat de les penes
- El principi de legalitat: garanties i el postulat de la seguretat jurídica
Tema 2. La teoria jurídica del delicte - El delicte com a institució nuclear del dret penal.
- Concepte de delicte en el Dret penal espanyol
Tema 3. L'acció - Causalitat i imputació objectiva
- Subjectes, temps i lloc de l'acció
Tema 4. El dol - El dol: contingut
- Classes de dol
- Els elements subjectius de l'injust.
- L'error de tipus
Tema 5. El delicte imprudent. - Elements
- La incriminació de la imprudència en el Codi penal espanyol
Tema 6. El delicte d'omissió - Omissió: elements
- Classes
Tema 7. Antijuridicitat i tipus - Les causes d'exclusió de l'antijuridicitat: les causes de justificació.
- Legítima defensa
- Estat de necessitat,
- Obrar en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec.
Tema 8. Culpabilitat. Imputabilitat i causes que les exclouen - Culpabilitat i imputabilitat
- Causes d'exclusió de la culpabilitat i de la imputabilitat.
- L'error de prohibició
- La por insuperable
Tema 9. Punibilitat - Excuses absolutòries
- Condicions objectives de punibilitat
Tema 10. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal. - Circumstàncies atenuants
- Eximents incompletes
- Circumstàncies agreujants
- Circumstància mixta de parentiu
Tema 11. Formes d'aparició del delicte. L'"iter criminis". - Actes preparatoris
- La temptativa
- La consumació del delicte
Tema 12. Autoria i participació - Autoria i participació
Tema 13. La responsabilitat penal de les persones jurídiques al sistema penal espanyol - Responsabilitat penal de les persones jurídiques
Tema 14. Teoria del concurs - Concurs de lleis
- Concurs de delictes: ideal, real i medial
- El delicte continuat i el delicte massa
Tema 15. Teoria de la pena. Privació de llibertat i multa. - Concepte, fonament i fins
- Classes de pena
- Les penes privatives de llibertat
- Suspensió de penes privatives de llibertat
- Llibertat condicional
- Substitució de penes privatives de llibertat
Tema 16. La multa i les penes privatives de drets. Penes accessòries. Conseqüències accessòries - La multa: dies-multa i multa proporcional
- Les penes privatives de drets.
- Penes accessòries.
- Conseqüències accessòries
Tema 17. La mesura de seguretat - Concepte, fonament i fins
- Classes de mesures de seguretat
- Determinació de la duració de la mesura de seguretat d'internament
- La llibertat vigilada
- Concurrència de penes i mesures de seguretat
Tema 18. La individualització de la pena - Regles generals i especials per l'aplicació de la pena
Tema 19. La responsabilitat civil derivada de la infracció penal i les costes processal - Responsabilitat civil derivada de la infracció penal
Tema 20. Extinció de la responsabilitat criminal. - Extinció de la responsabilitat
- Cancel·lació d'antecedents penals