2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. L'activitat financera de l'empresa 1.1. La inversió i el finançament empresarial
1.2. L’empresa com a successió de projectes d’inversió i finançament
1.3. La funció financera de l'empresa
Tema 2. Els cicles finaners a l'empresa 2.1. Introducció a la dinàmica financera de l'empresa.
2.2. El cicle a curt termini.
2.3. El cicle a llarg termini.
2.4. L'excedent del cicle: el finançament intern.
Tema 3. Valoració i selecció d'inversions (I) 3.1. Introducció
3.2. Mètodes estàtics de selecció d’inversions
3.3. Mètodes dinàmics de selecció d’inversions.
3.3.1. El valor del diner en el temps.
3.3.2. El Valor Actual Net (VAN) i la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR)
3.3.3. Analogies i diferències entre el VAN i la TIR.
3.3.4.Desavantatges del VAN i la TIR.La inconsistència i altres problemes.
3.4. Modificació de les hipòtesis bàsiques.
Tema 4. Valoració i selecció d'inversions (II) 4.1. Introducció al model del Valor Final Net (VFN).
4.2. Projectes d'inversió, finançament i agregats.
4.3. El Valor Final Net (VFN)
4.4. Interrelacions entre VFN, VAN i TIR.
4.5. Payback dinàmic (PBD).
Tema 5. Introducció del risc a les decisions d'inversió. 5.1. Introducció
5.2. La sensibilitat com a mesura de risc.
5.3. Les decisions d'inversió en un entorn aleatori.
5.4. L'esperança i variància del VAN.
5.5. L'equivalent cert d'un projecte d'inversió.
Tema 6. Models de programació d'inversions 6.1. Introducció: la selecció d’inversions amb restriccions financeres
6.2. El model de Lorie i Savage i les ampliacions de Weigartner
6.3. El model de Baumol i Quandt