2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
   Continguts
Tema Subtema
Aprofundiment i concreció de la sistemàtica analítica en l'àmbit enològic Conceptes generals. Anàlisi qualitativa i quantitativa. Sistemàtica de l’anàlisi físico-química. Presa i conservació de mostra
Aplicació de les Tècniques de l'Anàlisi Química: preparació de mostra i anàlisi Tractament de mostra: Interferències i Mètodes de separació.
La reacció analítica i les tècniques analítiques clàssiques: mètodes gravimètrics i mètodes volumètrics
Mesura analítica i mesura enològica Propietats de la mesura, càlculs, errors i mètodes de calibració. Anàlisi estadística bàsica dels resultats.
Mètodes d'anàlisi Mètodes oficials (OIV, CEE), mètodes de rutina i mètodes aproximats
El laboratori enològic bàsic Aparells, mesures i especificitats
Bibliografia especialitzada Llibres, bases de dades, url i altres fonts