2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Fòrums de discussió
A1
A9
B2
C2
C3
C4
S'avaluarà la participació així com el nivell i importància dels comentaris Pot augmentar la nota de la tasca en la que es participi fins a un 15%
Treballs
A1
A9
B2
C2
C3
C4
S'avaluaran els continguts, fonts d'informació consultades, idoneitat i presentació de les tasques.
En cas de que la tasca estigui relacionada amb la ressolució de problemes, s'avaluarà la metòdica seguida per arribar al resultat, el propi resultat i també la capacitat crítica davant els resultats obtinguts.
25%
Proves mixtes
A1
A9
B2
C3
C4
S'avaluaran conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com càlculs bàsics. 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada proporcionarà la nota de la primera convocatòria. Els alumnes que no hagin superat aquesta o vulguin millorar nota disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit el resultat del qual cal que sigui igual o superior a 5 per tal d'aprovar l'assignatura.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.