Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries L'assignatura es divideix en dos grans blocs; Egipte i el Mediterrani Oriental i el POA. La primera sessió de cada bloc serà una introducció a l'assignatura, l'explicació dels mètodes d'avaluació, la bibliografia recomanada i un panorama general del temari.
Sessió Magistral Les sessions magistrals consistiran en classes teòriques presencials que seguiran el temari.
Pràctiques de camp/sortides Pràctiques. De caràcter obligatori. Consistiran en la visita a museus, exposicions i/o jaciments arqueològics relacionats amb el temari de l’assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Integrats a les classes teòriques, s'analitzaran textos, imatges i mapes geopolítics relacionats amb el temari, que serveixin per clarificar o argumentar conceptes.
Atenció personalitzada Es procurarà que els alumnes tinguin un tracte directe amb el professorat per solucionar els problemes derivats del seu ensenyament en aquesta assignatura.