Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Assoleix una base de coneixements sobre les manifestacions artístiques del període que permeti la interpretació i la contextualització espai-temporal.
 A2 Aplica i relaciona l’aprofundiment en aquest període i les seves obres d’art a la docència, la conservació o la catalogació.
 A4 Reeix en l’ús d’eines i recursos bàsics per aplicar-los a la investigació des d’una perspectiva contemporània que inclogui també els avenços tecnològics.
 A8 Té un coneixement detallat de l'art produït a Europa al llarg del segle XX.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B6 Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (suports audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa