Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries A la primera sessió del curs es presenta l'assignatura i s'organitza una activitat per visualitzar el grau de coneixement que els alumnes tenen del procés de construcció europea, posant-ho en relació amb els resultats d'aprenetatge del curs.
Pràctiques a través de TIC Durant el curs es publicaran 2 activitats pràctiques al campus virtual de la URV.
Una d'aquestes activitats es resoldran en equip i l'altra de manera individual en els terminis establerts i seran objecte de resolució definitiva a l'aula.
La presentació de l'exercici en el termini establert i l'assistència a les sessions presencials de preparació i correcció de les dues pràctiques es condició indispensable per a la seva avaluació.
Sessió Magistral Durant el període lectiu del curs dedicat als crèdits reservats a les sessions magistrals s'explicaran els continguts de les lliçons del programa de l'assignatura.
Atenció personalitzada Els alumnes es podran dirigir al professor a través de les eines de comunicació del campus virtual (taulells de dubtes) per resoldre dubtes sobre els continguts i organització de l'assignatura i de l'atenció personalitzada fixats als horaris de visita establerts al taulell d'informació del Departament de Dret Públic per resoldre qualsevol altra qüestió.