Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A1
A2
B5
C2
C3
Durant el curs es realitzaran dues activitats pràctiques.
Per a que els dos casos pràctics amb pes a la qualificació final puguin ser objecte d'avaluació caldrà que els alumnes lliurin la proposta de resolució de les activitats pràctiques en el termini establert i assisteixin a les sessions presencials de preparació i resolució del cas d'aquestes pràctiques.
En aquestes activitats es treballaran el contingut de la totalitat del temari.
Es valorarà:
- L'expressió escrita
- La interacció entre els membres del grup en els treballs en equip
- La comprensió del problema plantejat
- La resolució de la qüestió plantejada
- La reflexió personal fonamentada
- La capacitat de síntesi
- La participació activa a la sessió de resolució del cas.
La mitjana de les qualificacions de les dues pràctiques avaluables suposarà el 50% de la qualificació final de l'assignatura.
Proves objectives de tipus test
A1
A2
Es realitzarà una prova objectiva de coneixements on s'avaluaran els blocs II, III, IV i V.
Els blocs II i V s'avaluaran amb la resolució d'un test de 10 preguntes i la qualificació obtinguda suposarà un 50% del total del pes de la prova.
Els blocs III i IV s'avaluaran a través de la resolució d'un segon test de 10 preguntes i la qualificació obtinguda suposarà un 50% del total del pes de la prova.
En el cas que la qualificació resultant de les dues proves no obtingui la qualificació mínima de 3,5 punts, les proves computaran a la qualificació final amb zero punts.
La qualificació mitjana resultant d'aquest conjunt de proves suposarà el 50% de la qualificació final de l'assignatura.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no hagin superat la primera convocatòria del sistema d'avaluació continua, hauran de realitzar una prova que avaluarà només els continguts tractats a l'activitat avaluativa no superada amb un mínim de cinc punts. En el cas que la mitjana de les qualificacions de les pràctiques a través de les TIC sigui inferior a cinc punts, caldrà que l'alumne resolgui un cas pràctic a l'aula per a la segona convocatòria.

Durant el curs es podran organitzar activitats extres de caràcter voluntari, que complementaran de manera positiva la qualificació final obtinguda a la part pràctica en el cas que s'acrediti el seu aprofitament, tot i que en el cas que una persona hagi obtingut un 0 de la part teòrica no se li tindran en compte els punts obtinguts amb les activitats extres.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.