Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EL1 Dimensiona els conductors del circuit elèctric d’una maquina elèctrica així com la seva disposició perifèrica
Dimensiona els aïllaments d’una maquina elèctrica en base al coeficients de seguretat
Coneix l’ús de software de simulació de camps magnètics
Sap obtenir els paràmetres elèctrics i geomètrics d’una màquina elèctrica a partir de les dades d’una altra
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge