Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17214001
MÀQUINES ELÈCTRIQUES/17214120