2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Continguts
Tema Subtema
Llicó 1. El salari 1. Concepte de salari. Principi d'igualtat retributiva
2. Tipus de retribució
3. Estructura salarial:
a) sou base
b) complements salarials
4. Les prestacions extrasalarials
5. Les gratificacions extraordinàries
6. Les comissions
7. La fixació del salari
8. El pagament del salari: lloc, temps, forma
9. La protecció del salari
Lliçó 2.- La modificació del contracte de treball

1. Concepte, fonament, finalitat i tipus

2. La mobilitat funcional
2.1. Concepte i fonament
2.2. Classes
2.3. Límits
2.4. Efectes

3. La mobilitat geogràfica
3.1. Concepte i fonament
3.2. Classes
3.3. Mobilitat geogràfica no regulada per l'Estatut dels Treballadors

4. La modificació substancial de les condicions de treball
4.1.Concepte i fonament
4.2.Classes
4.3. Règim jurídic

5. La transmissió d'empresa
5.1. Concepte i fonament
5.2. Objecte
5.3. Classes
5.4. Efectes
Lliçó 3.- La suspensió del contracte de treball

1. Concepte i fonament
2. Causes
3. Efectes
Lliçó 4.- Les excedències laborals

1. Excedència forçosa. Concepte i fonament
1.1. Excedència forçosa per càrrec públic
1.2. Excedència forçosa per càrrec sindical

2. Excedència voluntària. Concepte i fonament
2.1. Requisits
2.2. Condicions d'exercici
2.3. Efectes

3. Excedència per a tenir cura de fills i familiars
3.1. Concepte i fonament
3.2. Condicions d'exercici
3.3. Efectes

Lliçó 5.- L'extinció del contracte

1. Concepte i fonament

2. Classes

3. Causes

4. Efectes
Lliçó 6.- Extinció del contracte per voluntat del treballador


1. Resolució sense causa i amb preavís: la dimissió

2. Resolució sense causa i sense preavís: l'abandonament
2.1. Forma
2.2. Efectes

3. Resolució causal
3.1. Causes
3.2. Procediment
3.3. Efectes
Lliçó 7.- Extinció del contracte per voluntat concurrent. Desaparició i incapacitat de les parts1. Mutu acord. La quitança

2. Condició resolutòria

3. Terme final

4. Mort, incapacitat i jubilació del treballador

5. Mort, incapacitat i jubilació de l'empresari

6. Extinció de la personalitat jurídica empresarial.

Lliçó 8.- L'acomiadament disciplinari

1. Concepte i característiques

2. Causes

3. Procedimient

4. Efectes
Lliçó 9.- L'acomiadament col.lectiu. L'acomiadament per força major

1. L'acomiadament col.lectiu
1. 1. Concepte i característiques
1. 2. Classes
1. 3. Causes
1. 4. Procediment
1. 5. Efectes

2. L'acomiadament per força major
2.1. Concepte i característiques
2.2. Classes
2.3. Causes
2.4. Procediment
2.5. Efectes
Lliçó 10.- L'acomiadament per causes objectives
1. Concepte i característiques

2. Causes

3. Procediment

4. Efectes