2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Els conceptes de salut i malaltia des de la perspectiva sociològica: definició de conceptes. La construcció social de la salut. Diferents perspectives per a l’estudi de la salut: la perspectiva antropològica; la perspectiva institucionalista; la perspectiva ecològica; la perspectiva interaccionista; la perspectiva conflictivista. Problemes metodològics per a l’estudi de la salut.
Tema 2:
Estructura social i salut: les desigualtats socials i la seva incidència en els estats de salut de la població. Perspectives d’anàlisi de la desigualtat i la salut. Les bases prèvies de la salut i l’exposició diferenciada al risc de malaltia. Variables socials que estan relacionades amb l’estat de salut i de malaltia: l’edat, el sexe, l’estatus social, situació professional, ingressos, lloc de residència... La percepció de la salut i la malaltia segons els factors socials estructurals.
Tema 3:
La variable gènere en els estudis de sociologia de la salut. Els factors socials coadjuvants a la variable gènere en els estudis de salut. Diferencialitats en la distribució de les malalties segons la variable gènere. Les professions sanitàries i el tractament de la variable gènere. Feminització de les professions sanitàries.
Tema 4: El dret a la salut i l’Estat del Benestar. Les relacions entre el malalt i el sistema sanitari institucional. Grau de cobertura d’utilització del sistema sanitari. Els actors socials i les seves estratègies en l’àmbit sanitari. Sanitat pública i sanitat privada.
Tema 5:
Salut i seguretat en el treball. Els factors socioeconòmics associats a la prevenció del risc i la seguretat en el treball. Accidentalitat, morbilitat i mortalitat en el treball. Les implicacions en la salut i la seguretat en el treball dels processos de flexibilització en el treball. Identificació de riscos laborals.
Tema 6:
Salut i medi ambient. Els agents contaminants i la seva repercussió en la salut pública. Les externalitats del sector productiu i la seva incidència en la societat.
Tema 7:
Salut i tecnologia. Els processos de desenvolupament científic i tecnològic en matèria de salut. El control de les patents farmacèutiques i l’accés als recursos i avanços científic-tècnics. L’impacte d’aquests avanços en l’estat general de salut de les poblacions.
Tema 8:
La divisió internacional de les malalties. Diferències entre zones geogràfiques. Accés desigual als recursos sanitaris. Cooperació internacional i salut. El paper de les “indústries de la salut”.