Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC4 Desenvolupar les capacitats d'innovació i creativitat empresarial que permetin a l'estudiant detectar oportunitats de l'entorn, dur a terme iniciatives emprenedores o emprendre projectes innovadors.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.