Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició teòrica dels blocs temàtics a l’aula.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Al finalitzar cada bloc teòrics es farà un repàs dels continguts mitjançant supòsits pràctics que haurà de fer reflexionar a l’alumne i estudi de casos a on l’alumne haurà d’encertar la resposta correcta utilitzant els continguts teòrics donats.
Treballs L’assignatura serà avaluada mitjançant un treball on l’alumne haurà d’aplicar els coneixements teòrics apressos a l’assignatura. L’objectiu es que l’alumne s’enfronti a l’inici i execució d’un projecte I+D+i el més real possible, el treball ha d’estar enfocat totalment a un producte/servei pràctic d’innovació que l’alumne escolli. L’alumne s’ha de col•locar en el rol de Director del projecte i haurà de preveure i planificar les diferents fases del projecte així com l’equip de projecte que formarà.
Atenció personalitzada Atenció personalitzada per resoldre els dubtes dels estudiants en relació amb els continguts teòrics.