Procediments

A partir d'un document estandaritzat es formalitza la proposta del Treball de fi de màster (tema, estructura i resum del contingut).
Aquest document es troba a l'espai moodle de l'assignatura.

Els estudiants tenen dues sessions presencials per aclarir dubtes i concretar la proposta del TFM.

En base a la temàtica del treball proposat el coordinador del Treball de fi de màster, assigna el tutor segons àmbit de coneixement.

Hi hauran limitacions a la temàtica escollida pel alumne i en tot haurà de ser aceptada pel coordinador.