Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a pendre contacte amb els alumnes, recollir informació i preparació de grups de treball i presentació del TFM. Concretament:

Orientacions per escollir i desenvolupar el tema.
Plantejament de l'avaluació
Procés d'assignacio dels tutor i coordinació i seguiment amb aquest.
Selecció/assignació del treball de fi de màster Presentació de la proposta de treball, segons indicacions i limitacions del temes a tractar.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster Tutories presencials i a través del fòrum de l'assignatura preferentment o a través de correu electrònic del tutor.
Elaboració del treball de fi de màster Elaboració del TFM, a partir d'unes orientacions i estructura bàsica.
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster Presentació davant de tribunal constituit pel coordinador del TFM, com a president, el tutor del TFM i un altre professor del màster.