Descripció Pes
Selecció/assignació del treball de fi de màster És requisit presentar la proposta de TFM en les dates estipulades Requisit
Elaboració del treball de fi de màster Elaboració de la memòria del TFM 70%
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster Presentació oral davant de tribunal 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes hauran d'enviar una proposta de projecte al responsable de la matèria. El responsable de la matèria avaluarà la proposta i autoritzarà (o rebutjarà) l'alumne/a la realització del treball proposat i li assignarà un tutor. L'avaluació del treball final realitzat s'efectuarà segons normes facilitades a l'inici de la matèria i que és trobaran penjades al campus virtual de la URV. El treball final serà defensat públicament pel grup davant una Comissió Avaluadora, que el qualificarà. La Comissió Avaluadora del treball final estarà formada per tres membres: El coordinador de la matèria, que serà el president, el tutor del TFM i un professor del màster.

OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d'exàmens.