Atenció personalitzada
Descripció
L'alumne es podrà dirigir al professor/tutor preferentment a través del fòrum de l'assignatura moodle o bé amb correu electrónic.
S'estableixen dues tutories presencials amb el tutor del treball de fi de màster amb l'objectiu supervisar i orientar l'elaboració i defensa del TFM. Es publiquen a l'espai assignatura del moodle el calendari de reunió amb el tutor.