Metodologies  ::  Proves
  (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 4 10 14
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 4 4 8
Elaboració del treball de fi de màster 0 111 111
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 0.5 90 90.5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat