2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
Consistirà en l'exposició oral d'algun tema relacionat amb el contingut de l'assignatura i la intervenció en els debats. L'assistència a classe podrà ser valorada, a criteri del professor. 20%
Proves de desenvolupament
A1
A4
La part teòrica de la primera convocatòria s'avaluarà a través d'un examen escrit i d'unes proves tipus test.
L'examen escrit consistirà en quatre preguntes a desenvolupar cadascuna: dues a escollir entre tres basades en la totalidad de la part teòrica de l’assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s’apliquin els coneixements tècnics amb l'ús o no de diferents normatives. Aquest examen tindrà una ponderació del 20%. Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen, però no de les de l'examen de la segona convocatòria.
Pel que fa a les proves tipus test, consistiran en diferents test amb preguntes d'elecció múltiple. amb una periodicitat que podrà ser quinzenal i que versaran sobre els continguts teòrics del programa impartits en les classes anteriors. Aquests test seran avaluables amb una ponderació del 20%.
La puntuació final d'aquestes proves consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en els test i la de l'examen aprovat, de tal manera que la summatòria de les dues tindrà un pes del 40% global d'avaluació de l'assignatura. La no superació de l'examen suposarà que l'alumne s'haurà de presentar a la segona convocatòria.
L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en un únic examen puntuable fins a 10 punts en el que hi entrarà tota la matèria donada al curs, mitjançant dues preguntes teòriques i dues preguntes pràctiques per a tots els alumnes.
40%
Proves pràctiques
A5
A6
A7
C5
Es proposaran nou tests avaluables sobre la temàtica dels debats del "Recull de premsa" amb una ponderació del 20%. A més hi hauran dues proves pràctiques consistents en elaborar un recull de premsa i confeccionar uns esquemes constitucionals, amb una ponderació del 10% cadascuna. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En definitiva, l'avaluació continuada que es farà durant el curs consistirà en un total de cinc proves: dos de caràcter teòric (examen i tests) i tres de caràcter pràctic (test, proves pràctiques i exposicions). Els alumnes que per circumstàncies especials i justificades no puguin fer les pràctiques ni assistir a les classes, seguiran un pla de treball i avaluació consistent en la realització de quaderns de desenvolupament no presencials, ressenya bibliogràfica i treball monogràfic, a més de l'examen assenyalat. En tots els casos (alumnes assistents a classe i no assistents que segueixin els quaderns no presencials), les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria , en el marc d'una prova global de recuperació de tota l'assignatura. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. També es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les preguntes dels exàmens.


L'avaluació continuada estarà formada pel conjunt de paràmetres que tot seguit s'exposaran:

1.- Proves de desenvolupament. Consistiran en un seguit de proves quinzenals tipus test i un examen final escrit a realitzar a final de curs, consistents en quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l'assignatura a escollir entre tres preguntes i les altres dues basades en la part pràctica(casos simulats, comentaris de text...) on s'apliquin els coneixements tècnics i l'ús o no dinàmic de diferents normatives.La puntuació de l'examen serà sobre 10 punts (els alumnes que sols hagin de contestar les dues preguntes teòriques puntuaran 5 punts cadascuna; els alumnes que hagi de contestar les quatre preguntes puntuaran 2,5 punts cadascuna).La nota de la primera convocatòria serà el resultat d'aplicar els percentatges corresponents de cada prova d'avaluació continuada(presentacions/exposicions, proves de desenvolupament i proves pràctiques), tot tenint en compte que la no superació de l'examen escrits significarà la realització de l'examen de la segona convocatòria.

2.- Pràctiques presencials alliberatòries de la prova de desenvolupament: Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen final.

3.- Qualificació final. La nota final dels que optin per l'alliberament de la pràctica estarà formada pels següents paràmetres:

  • Teoria: 40%: Nota mitjana dels tests i l'examen escrit aprovat. L'assistència a classe, podrà ser valorada o no a criteri del professor.
  • Pràctica: 60%: S'avaluaran els tests, la intervenció oral, el "Recull de premsa" i els "Esquemes constitucionals".

4.- Els alumnes que optin per no realitzar les pràctiques de classe seran avaluats mitjançant els següents paràmetres:

a) Nota de l'examen final (5 punts)

b) 3 quaderns d'avaluació no presencials (2 punts)

c) 1 ressenya bibliogràfica (1 punt)

d) Un treball monogràfic de recerca (2 punts)

5.- L'examen de la segona convocatòria consistirà per a tothom en quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.

NOTA: No superaran l'assignatura els alumnes que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.