2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
DEBATS sobre temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura. Es valorarà la intervenció a classe i un TEST/TREBALL de resum final.

L'assistència a classe i el grau d'interès i implicació de l'estudiant podrà ser valorada, a criteri del professor.
20%
Proves de desenvolupament
A1
La part teòrica de la primera convocatòria s'avaluarà a través d'una prova escrita.
PROVA ESCRITA DE DESENVOLUPAMENT. Consistirà en preguntes a desenvolupar cadascuna basades en la totalidad de la part teòrica de l’assignatura. Aquesta prova tindrà una ponderació del 50%.

EXERCICIS TIPUS TEST. Consistiran en diferents exercicis amb preguntes d'elecció múltiple. amb una periodicitat que podrà ser quinzenal i que versaran sobre els continguts teòrics del programa impartits en les classes anteriors. La realització d'aquests exercicis serà requisit indispensable per poder optar a la prova final de la primera convocatòria. La no superació de la prova final de la primera convocatòria suposarà que l'estudiant s'haurà de presentar a la segona convocatòria, malgrat tenir la pràctica superada.
50%
Proves pràctiques
A1
C5
TREBALL PRÀCTIC DE RECERCA en grup relacionat amb un tema del programa de l'assignatura més un video resum i una presentació oral, segons calendari d'intervencions. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen de la segona convocatòria. Consistirà en el plantejament de quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.En aquest examen entrarà tota la matèria del curs.

NOTA: No superaran l'assignatura els estudiants que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'estudiant no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.