2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1
Activitat relacionada amb la matèria de l'assignatura.


20%
Proves de desenvolupament
A1
PROVA ESCRITA. Consistirà en preguntes basades en la totalitat de la part teòrica de l’assignatura.

50%
Proves pràctiques
A1
C5
Resolució de casos pràctics amb aplicació de la normativa vigent. 30%
Altres  

L'assistència a classe podrà ser valorada, a criteri del professor

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen de la segona convocatòria. Consistirà en el plantejament de preguntes teòriques i casos pràctics relacionats amb la matèria de l'assignatura.

NOTA: No superaran l'assignatura els estudiants que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'estudiant no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.