2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1

TREBALL DE RECERCA en grup relacionat amb un tema del programa de l'assignatura més un video resum i una presentació oral, segons calendari d'intervencions.
30%
Proves de desenvolupament
A1
La part teòrica de la primera convocatòria s'avaluarà a través d'una prova escrita.
PROVA ESCRITA DE DESENVOLUPAMENT. Consistirà en preguntes a desenvolupar cadascuna basades en la totalidad de la part teòrica de l’assignatura. Aquesta prova tindrà una ponderació del 50%.

EXERCICIS TIPUS TEST. Consistiran en diferents exercicis amb preguntes d'elecció múltiple. amb una periodicitat que podrà ser quinzenal i que versaran sobre els continguts teòrics del programa impartits en les classes anteriors. La realització d'aquests exercicis serà requisit indispensable per poder optar a la prova final de la primera convocatòria. La no superació de la prova final de la primera convocatòria suposarà que l'estudiant s'haurà de presentar a la segona convocatòria, malgrat tenir la pràctica superada.
50%
Proves pràctiques
A1
C5
DEBATS sobre temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura. Es valorarà la intervenció a classe i un treball de resum final/test.

L'assistència a classe i el grau d'interès i implicació de l'estudiant podrà ser valorada, a criteri del professor.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen de la segona convocatòria. Consistirà en el plantejament de quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.En aquest examen entrarà tota la metèria del curs.

NOTA: No superaran l'assignatura els estudiants que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'estudiant no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.