2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE COMPUTADORS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
FB3
B2
C2
Vàries proves objectives de preguntes curtes i/o tipus test. 60%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
FB3
B2
Problema de traducció de codi d'alt nivell a assemblador. 10%
Pràctiques a laboratoris
FB3
B2
C2
Laboratoris. Resolució, en grup, de pràctiques de laboratori: anàlisi preliminar, disseny, implementació i documentació. En alguna de les pràctiques: defensa oral individual (entrevista). 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en 1a convocatòria serà de forma continuada.

En 2a convocatòria l'avaluació consistirà en un examen de teoria/problemes i en una prova pràctica, on es podran tenir en compte els resultats previs obtinguts per determinar la qualificació final de l'assignatura. Només caldrà examinar-se de la part que estigui suspesa en 1a convocatòria.