2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
12 12 24
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
6 12 18
Pràctiques externes (de camp/sortides)
6 12 18
Treballs
1.5 7.5 9
Presentacions / exposicions
0.5 1.5 2
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves orals
1 0 1
Proves objectives de preguntes curtes
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat