Altres comentaris
No existeixen assignatures relacionades, ya que és una assignatura de caire transversal. Recomanada, però no únicament dirigida, per a estudiants d'ensenyaments cientifico-tècnics en ensenyaments de segon cicle.