Descripció
Activitats Introductòries L'espai moodle proporcionarà un marc de referència pel que fa a orientació i recursos generals. Es proposarà un calendari de treball
Elaboració del treball de fi de grau/màster L'alumnat haurà de treballar amb la tutora o el tutor per anar donant forma i contingut al projecte de TFG
Selecció/assignació del treball de fi de grau Tria lliure de l'alumnat, amb els vist-i-plau i assessorament de l'àrea
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau/màster Hi haurà diversos filtres amb repercussió en la nota final, durant el curs acadèmic
Atenció personalitzada recerca externa. Visita a arxius, entrevistes, assistència a esdeveniments culturals, espectacles, sempre que això pugui enriquir el contingut del treball
Estudis previs Cal haver assolit hàbits que facilitin la recerca durant el tercer curs de carrera
Resolució de problemes, exercicis No es planteja de forma col.lectiva, però sí com a repte constant durant el període de recerca
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster S'organitzarà i el valorarà la defensa pública del Treball de Fi de Grau