Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Aplicar la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències humanes.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.