Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
32 64 96
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
B5
3 6 9
Presentacions / exposicions
A5
B5
C4
4 6 10
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A5
2 2 4
Treballs
A5
B5
C4
2 6 8
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A5
C4
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat