Tema Subtema
Tema 1.- Ordenament jurídic i dret Mercantil. 1. Conèixer la significació de l’acte jurídic.
2. Comprendre el concepte d’ordenament jurídic i explicar les branques del dret.
3. Analitzar les fonts del dret mercantil i la jerarquia normativa.

Tema 2.- Empresa i empresari. 1. Diferenciar entre empresari, empresa i societat.
2. Entendre la responsabilitat de l’empresari.
3. Comprendre els conceptes de titularitat i representació . Conèixer el règim dels apoderaments generals i els particulars.
4. Conèixer les facultats organitzatives de l’empresari (elements materials, elements personals, el valor afegit).
5. El exercici del comerç per persona estrangera.

Tema 3.- L’empresari social: nocions bàsiques del dret de societats. La societat col•lectiva. 1. Classificar els diferents tipus de societats.
2. Comprendre els trets definitoris generals de cada tipus social.
3. TASCA: Decidir, davant d' un supòsit concret, quina figura convé més a l' empresari.
4. Valorar els avantatges i desavantatges de cada figura.
5. Comprendre les irregularitats societàries i la comunitat de béns.
6. Conèixer el concepte de soci industrial.

Tema 4.- La societat anònima i la societat de responsabilitat limitada: concepte i constitució. 1. Prendre consciència de la importància actual de la S.A. Contrastar-ho amb la importància actual de la SRL.
2. Conèixer el concepte de S.A.. Comparar-lo amb el de SRL.
3. Recordar les formalitats de constitució de la S.A.
4. Entendre els conceptes d' escriptura pública i estatuts.
5. Comprendre el règim aplicable a les societats en formació.
6. TASCA: constituir una societat.
7. Explicar el domicili de les S.A i les sucursals.

Tema 5.- El capital: règim de formació i modificació. 1. Distingir entre la noció de capital social, capital real i capital mínim.
2. Diferenciar entre aportacions dineràries i aportacions no dineràries.
3. TASCA: Aplicar aquests conceptes per resoldre un cas pràctic.
4. Entendre la importància del sistema de valoració de les aportacions no dineràries. Distingir-lo de les SRL. Aplicar-ho a un cas pràctic.
5. Distingir el concepte d' aportació del de prestació accessòria.
6. Comprendre el concepte de dividend passiu i sintetitzar les conseqüències de la seva existència.

Tema 6.- Acció i participació social. 1. Diferenciar entre acció i participació social. Conèixer les formes de documentació de l' acció. Explicar les limitacions dels socis a l' hora de triar la forma de documentar les accions.
2. Conèixer els drets dels socis: el dret a vot, el dret a informació. al dret al dividend, etc.
3. Conèixer el règim de transmissió de les accions i les participacions i les seves limitacions,
4. TASCA: Resoldre un cas pràctic aplicant aquests conceptes.

Tema 7.- Òrgans: La Junta General. 1. Comprendre la funció de la Junta General i relacionar-ho amb les seves competències. Distingir-ho respecte la LSRL.
2. Classificar les classes de Junta.
3. Entendre el significat i la funció de la convocatòria de la Junta General en relació amb els drets del soci i conèixer la forma en què s'ha de fer la convocatòria.
4. Comprendre el mecanisme d' adopció d' acords: assistència, quòrum, deliberació, majoria i documentació.
5. Conèixer la possibilitat d'impugnar els acords socials.

Tema 8.- Els administradors: règim jurídic. 1. Comprendre la funció de l' administrador i les seves competències.
2. Conèixer les formes d'organització de l'administració i, en especial, el consell d'administració.
3. Explicar el nomenament, la retribució i el cessament dels administradors.
4. Conèixer el contingut del càrrec i el règim de responsabilitat dels administradors.
5. Conèixer la problemàtica dels administradors de fet.

Tema 9.- Modificacions estructurals de la societat. Dissolució, liquidació i extinció. 1. Entendre el significat de modificació estructural. Saber posar un exemple.
2. Definir el concepte d'augment de capital.
3. Relacionar l'augment de capital amb el dret de subscripció preferent.
4. Definir el concepte de reducció de capital.
5. Conèixer i distingir els conceptes de transformació, fusió i escissió.
6. Distingir entre els conceptes de dissolució, liquidació i extinció.
7. Relacionar la dissolució de la societat amb el règim de responsabilitat de l'administrador.

Tema 10.- El dret de la competència. 1. Identificar els elements que componen la llibertat d'empresa i l'economia de mercat.
2. Comprendre la unitat de l'ordenament de la competència.
3. Conèixer els instruments legals de defensa del mercat i la lliure competència.
4. Conèixer els òrgans encarregats de l'aplicació de la llei i el procediment que cal seguir.
5. Diferenciar l'àmbit d'aplicació de la llei nacional i l'europea.
6. Delimitar el concepte de deslleialtat i conèixer els supòsits que l'integren.

Tema 11.- La propietat industrial i la propietat intel•lectual. 1. Comparar i classificar les diferents modalitats de propietat industrial.
2. Comprendre l'abast de la protecció del dret d'exclusiva.
3. Diferenciar les funcions de cadascuna de les diverses modalitats.
4. Conèixer les modalitats d'explotació de la propietat industrial. Distingir entre titularitat del dret i la seva explotació.
5. Identificar i conèixer els signes que es poden registrar com a marca i nom comercial.
6. Justificar el diferent grau de protecció de la marca.
7. Diferenciar entre marca i nom de domini i conèixer els conflictes que es poden esdevenir.
8. Diferenciar entre nul•litat i caducitat de la marca.
9. Relacionar el nom comercial amb la denominació social.
10. TASCA: Decidir si una denominació social determinada reuneix els requisits legals per ser vàlida. Diferenciar-ho del dret de marques.