Assignatures que en continuen el temari
DRET I POLÍTICA DE LA COMPETÈNCIA/16062257

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16061001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
COMPTABILITAT FINANCERA/16061002
 
Altres comentaris
Assistència obligatòria per a la realització d'exàmens parcials