Descripció Pes
Treballs Resolució de casos pràctics, participació a classe comentaris i cerca per internet de webs importants per a la matèria. 30%
Proves de Desenvolupament Exàmens parcials 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Han de realitzar unes tasques pràctiques que representen un 30 per cent de la puntuació. Es fan per grups. Si suspèn un, suspén tot el grup. Les corregeix la professora. Avaluació: Es tindràn en compte les tasques (30% de la nota), es tindrà en compte l'assistència, s'avaluen continguts i s'avaluen habilitats (treball en grup, presentació i elaboració dels treballs, aplicació pràctica dels continguts, etc.) Per fer l'avaluació continuada es necessari l'assistència al 80% de les clases.