Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Presentacions / exposicions
0 5 5
Sessió Magistral
40 80 120
Treballs
0 5 5
Presentacions / exposicions
1 0 1
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de Desenvolupament
2 14 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat