Tipus A Codi Competències Específiques
 CM6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
 CM7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i les estructures de dades més adequats per resoldre un problema.
 CM8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears