Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
CM6
CM7
CM8
26 24 50
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
CM6
CM7
CM8
28 56 84
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
CM6
CM7
CM8
4 10 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat