Assignatures que en continuen el temari
ESTRUCTURES DE DADES/17234115

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
PROGRAMACIÓ/17234114

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II/17234131