Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A2
30 51 81
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
15 1 16
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
15 3 18
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A2
4 12 16
Proves de desenvolupament
A1
4 12 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat