Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer, analitzar i interpretar la història general i la història pròpia del territori.
 A7 Conèixer, comprendre i saber usar les fonts historiogràfiques.
 A8 Entendre els sistemes socials, les dinàmiques que els han generat i els àmbits culturals i geogràfics on s’integren.
 A10 Aplicar la didàctica de la Història.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.